Mekteb

Izbor sura

Preuzmi bosanski prijevod Kur'ana ovdje!

 

Sura El-Fatiha

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-‘ALEMIN

ER-RAHMANI-R-RAHIM

MALIKI JEVMI-D-DIN

IJJAKE NA‘BUDU VE IJJAKE NESTE‘IN

IHDINA-S-SIRATA-L-MUSTEKIM

SIRATA-L-LEZINE EN‘AMTE ‘ALEJHIM

GAJRI-L-MAGDUBI ‘ALEJHIM

VELE-D-DALLIN.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

TEBE, ALLAHA, GOSPODARA SVJETOVA, HVALIMO,

MILOSTIVOG, SAMILOSNOG,

VLADARA DANA SUDNJEG,

TEBI SE KLANJAMO I OD TEBE POMOĆ TRAŽIMO!

UPUTI NAS NA PRAVI PUT,

NA PUT ONIH KOJIMA SI MILOST SVOJU DAROVAO,

A NE ONIH KOJI SU PROTIV SEBE SRDŽBU IZAZVALI,

NITI ONIH KOJI SU ZALUTALI!

 

Sura En-Nas

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

KUL E‘UZU BIRABBI-N-NAS.

MELIKI-N-NAS. ILAHI-N-NAS.

MIN ŠERRI-L-VESVASI-L-HANNAS.

ELLEZI JUVESVISU FI SUDURI-N-NAS.

MINE-L-DŽINNETI VE-N-NAS.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

RECI: ˝TRAŽIM ZAŠTITU GOSPODARA LJUDI,

VLADARA LJUDI. BOGA LJUDI,

OD ZLA ŠEJTANA - NAPASNIKA,

KOJI ZLE MISLI UNOSI U SRCA LJUDI -

OD DŽINA I OD LJUDI!˝

 

Sura El-Felek

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

KUL E‘UZU BIRABBI-L-FELEK.

MIN ŠERRI MA HALEK.

VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB.

VE MIN ŠERRI-N-NEFASATI FI-L-‘UKAD.

VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

RECI: “UTJEČEM SE GOSPODARU SVITANJA

OD ZLA ONOGA ŠTO ON STVARA,

I OD ZLA MRKLE NOĆI KADA RAZASTRE TMINE,

I OD ZLA SMUTLJIVCA KADA SMUTNJU SIJE,

I OD ZLA ZAVIDLJIVCA KADA ZAVIST NE KRIJE!”

 

Sura El-Ihlas

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

KUL HUVALLAHU EHAD.

ALLAHU-S-SAMED.

LEM JELID VE LEM JULED.

VE VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

RECI: ˝ON JE ALLAH - JEDAN!

ALLAH JE UTOČIŠTE SVAKOM!

NIJE RODIO I ROĐEN NIJE,

I NIKO MU RAVAN NIJE!˝

 

Sura El-Leheb

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

TEBBET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB.

MA AGNA ‘ANHU MALUHU VE MA KESEB.

SEJASLA NAREN ZATE LEHEB.

VE-MRE’ETUHU HAMMALETE-L-HATAB.

FI DŽIDIHA HABLUN MIN MESED.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

NEKA PROPADNE EBU LEHEB, I PROPAO JE!

NEĆE MU BITI OD KORISTI BLAGO NJEGOVO,

A NI ONO ŠTO JE STEKAO.

UĆI ĆE ON, SIGURNO, U VATRU RASPLAMSALU,

I ŽENA NJEGOVA KOJA SPLETKARI;

O VRATU NJENU BIĆE UŽE OD LIČINE USUKANE!

 

Sura En-Nasr

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

IZA DŽA’E NASRULLAHI VE-L-FETH.

VE RE’EJTE-N-NASE JEDHULUNE

FI DINILLAHI EFVADŽA.

FE-SEBBIH BI-HAMDI RABBIKE VE-STAGFIRH.

INNEHU KANE TEVVABA.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

KADA ALLAHOVA POMOĆ I POBJEDA DOĐU,

I VIDIŠ LJUDE KAKO U SKUPINAMA

U ALLAHOVU VJERU ULAZE

TI VELIČAJ GOSPODARA SVOGA HVALEĆI GA I MOLI GA DA TI OPROSTI,

ON JE UVIJEK POKAJANJE PRIMAO.

 

Sura El-Kafirun

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

KUL JA EJJUHE-L-KAFIRUN.

LA E‘ABUDU MA TA‘BUDUN.

VE LA ENTUM ‘ABIDUNE MA E‘ABUD.

VE LA ENE ‘ABIDUN MA ‘ABEDTUM.

VE LA ENTUM ‘ABIDUNE MA E‘ABUD.

LEKUM DINUKUM VE LIJE DIN.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

RECI: ˝O VI NEVJERNICI,

JA SE NEĆU KLANJATI ONIMA KOJIMA SE VI KLANJATE,

A NI VI SE NEĆETE KLANJATI ONOME KOME SE JA KLANJAM;

JA SE NISAM KLANJAO ONIMA KOJIMA STE SE VI KLANJALI,

A I VI SE NISTE KLANJALI ONOME KOME SE JA KLANJAM,

VAMA - VAŠA VJERA, A MENI – MOJA!˝

 

Sura El-Kevser

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

INNA E‘ATAJNAKE-L-KEVSER.

FE-SALLI LI-RABBIKE VE-NHAR.

INNE ŠANI’EKE HUVE-L-EBTER.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

MI SMO TI, UISTINU, MNOGŌ DOBRO DALI,

ZATO SE GOSPODARU SVOME MOLI I KURBAN KOLJI,

ONAJ KOJI TEBE MRZI SIGURNO ĆE ON BEZ SPOMENA OSTATI.

 

Sura El-Ma‘un

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

ERE’EJTE-L-LEZI JUKEZZIBU BI-D-DIN.

FE-ZALIKE-L-LEZI JEDU‘U-L-JETIM.

VE LA JEHUDDU ‘ALA TA‘AMI-L-MISKIN.

FE-VEJLUN LI-L-MUSALLIN.

EL-LEZINE HUM ‘AN SALATIHIM SAHUN.

EL-LEZINE HUM JURA’UNE VE JEMNE‘UNE-L-MA‘UN.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

ZNAŠ LI TI ONOGA KOJI ONAJ SVIJET PORIČE?

PA TO JE ONAJ KOJI GRUBO ODBIJA SIROČE,

I KOJI DA SE NAHRANI SIROMAH - NE PODSTIČE.

A TEŠKO ONIMA KOJI, KAD MOLITVU OBAVLJAJU,

MOLITVU SVOJU KAKO TREBA NE IZVRŠAVAJU,

KOJI SE SAMO PRETVARAJU

I NIKOME NIŠTA NI U NARUČJE NE DAJU!

 

Sura Kurejš

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

LI-ILAFI KUREJŠ.

ILAFIHIM RIHLETE-Š-ŠITA’I VE-S-SAJF.

FE-L-JA‘BUDU RABBE HAZE-L-BEJT.

EL-LEZI AT‘AMEHUM MIN DŽU‘IN

VE AMENEHUM MIN HAUF.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

ZBOG NAVIKE KUREJŠIJA,

NAVIKE NJIHOVE DA ZIMI I LJETI PUTUJU,

NEKA SE ONI GOSPODARU OVOGA HRAMA KLANJAJU,

KOJI IH GLADNE HRANI I OD STRAHA BRANI.

 

Sura El-Fil

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

ELEM TERE KEJFE FE‘ALE RABBUKE BI-ASHABI-L-FIL.

ELEM JEDŽ‘AL KEJDEHUM FI TADLIL.

VE ERSELE ‘ALEJHIM TAJREN EBABIL.

TERMIHIM BI-HIDŽARETIN MIN SIDŽDŽIL.

FE-DŽE‘ALEHUM KE‘ASFIN ME’KUL.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

ZAR NISI ČUO ŠTA JE SA VLASNICIMA SLONA GOSPODAR TVOJ URADIO!

ZAR LUKAVSTVO NJIHOVO NIJE OMEO

I PROTIV NJIH JATA PTICA POSLAO,

KOJE SU NA NJIH GRUMENJE
OD GLINE PEČENE BACALE,

PA IH ON KAO LIŠĆE KOJE SU CRVI ISTOČILI UČINIO?

 

Sura El-Humeze

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

VEJLUN LI-KULLI HUMEZETIN LUMEZEH.

EL-LEZI DŽEME‘A MALEN VE ‘ADDEDEH.

JAHSEBU ENNE MALEHU AHLEDEH.

KELLA LE-JUNBEZENNE FI-L-HUTAMEH.

VE MA EDRAKE ME-L-HUTAMEH.

NARULLAHl-L-MUKADEH.

EL-LETI TETTALI‘U ‘ALE-L-EF’IDEH.

INNEHA ‘ALEJHIM MU’SADEH.

FI ‘AMEDIN MUMEDDEDEH.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

TEŠKO SVAKOM KLEVETNIKU - PODRUGLJIVCU,

KOJI BLAGO GOMILA I PREBROJAVA GA,

I MISLI DA ĆE GA BLAGO NJEGOVO BESMRTNIM UČINITI!

A NE VALJA TAKO! ON ĆE, SIGURNO, BITI BAČEN U DŽEHENNEM!

A ZNAŠ LI TI ŠTA JE DŽEHENNEM? -

VATRA ALLAHOVA RAZBUKTANA,

KOJA ĆE DO SRCA DOPIRATI.

ONA ĆE IZNAD NJIH BITI ZATVORENA,

PLAMENIM STUBOVIMA ZASVOĐENA.

 

Sura El-‘Asr

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

VE-L-‘ASR. INNE-L-INSANE LE-FI HUSR.

ILLE-L-LEZINE AMENU VE ‘AMILU-S-SALIHATI

VE TEVASAV BI-L-HAKKI VE TEVASAV BI-S-SABR.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

TAKO MI VREMENA -

ČOVJEK, DOISTA, GUBI,

SAMO NE ONI KOJI VJERUJU

I DOBRA DJELA ČINE,

I KOJI JEDNI DRUGIMA ISTINU PREPORUČUJU

I KOJI JEDNI DRUGIMA PREPORUČUJU

STRPLJENJE.

 

Sura Et-Tekasur

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

El-Hākumu-t-tekāsur.

Hattā zurtumu-l-mekābir.

Kellā, sevfe talemūn.

Summe kellā, sevfe talemūn.

Kellā, lev talemūne ilme-l-jekîn.

Leterevunne-l-džEhîm.

Summe leterevunnehā ajne-l-jekîn.

Summe le tuselunne jevmeizin ani-n-nEîm.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete,

sve dok grobove ne naselite.

A ne valja tako, saznaćete svakako!

I još jednom, ne valja tako! Saznaćete, sigurno!

Ne valja tako, neka znate pouzdano,

Džehennem ćete vidjeti jasno!

I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!

Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!

 

Sura El-Kari‘a

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

El-kāriah. Me-l-kāriah.

Ve mā edrāke me-l-kāriah.

Jevme jekūnu-n-nāsu ke-l-ferāši-l-mebsūs.

Ve tekūnu-l-džibālu ke-l-’ihni-l-menfūš.

Fe emmā men sekulet mevāzînuh.

fe huve fî ‘îšetin rādijeh.

Ve emmā men haffet mevāzînuh.

fe ummuhū hāvijeh. Ve mā edrāke māhijeh.

Nārun hāmijeh.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

Smak svijeta!

Šta je Smak svijeta?

I šta ti znaš o Smaku svijeta?

Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,

a planine kao šarena vuna iščupana.

Onaj u koga njegova djela budu teška -

u ugodnu životu će živjeti,

a onaj u koga njegova djela budu lahka -

boravište će mu bezdan biti.

A znaš li ti šta će to biti? -

Vatra užarena!

 

Sura El-‘Adijat

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

VE-L-‘ĀDIJĀTI DABHĀ. FE-L-MŪRIJĀTI KADHĀ.

FE-L-MUGĪRĀTI SUBHĀ. FE ESERNE BIHĪ NAK‘Ā.

FEVESATNE BIHĪ DŽEM‘Ā.

INNE-L-INSANE LI RABBIHĪ LEKENŪD.

VE INNEHŪ ‘ALĀ ZĀLIKE LEŠEHÎD.

VE INNEHŪ LI HUBBI-L-HAJRI LEŠEDĪD.

EFELĀ JA‘LEMU IZA BU‘SIRE MA FI-L-KUBŪR.

VE HUSSILE MA FIS-S-SUDŪR.

INNE RABBEHUM BIHIM JEVMEIZIN LEHABĪR.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

TAKO MI ONIH KOJI DAHĆUĆI JURE

PA VARNICE VRCAJU,

I ZOROM NAPADAJU,

I DIŽU TADA PRAŠINU

PA U NJOJ U GOMILU UPADAJU –

ČOVJEK JE, ZAISTA, GOSPODARU SVOME NEZAHVALAN

I SAM JE ON TOGA, DOISTA, SVJESTAN,

I ON JE, ZATO ŠTO VOLI BOGATSTVO – RADIŠA.

A ZAR ON NE ZNA DA ĆE, KADA BUDU OŽIVLJENI ONI KOJI SU U GROBOVIMA

I KADA IZIĐE NA VIDJELO ONO ŠTO JE U SRCIMA,

GOSPODAR NJIHOV TOGA DANA, SIGURNO, SVE ZNATI O NJIMA.

 

Sura Ez-Zilzal

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

IZĀ ZU-L-ZILETI-L-ERDU ZILZĀLEHĀ.

VE AHREDŽETI-L-ERDU ESKĀLEHĀ.

VE KĀLEL-L-INSĀNU MĀ LEHĀ.

JEVMEIZIN TUHADDISU AHBĀREHĀ.

BI ENNE RABBEKE EVHĀ LEHĀ.

JEVMEIZIN JASDURU-N-NĀSU EŠTĀTEN LIJUREV A‘MĀLEHUM.

FE MEN JA‘MEL MISKALE ZERRETIN HAJREN JEREH.

VE MEN JA‘MEL MISKĀLE ZERRETIN ŠERREN JEREH.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

KADA SE ZEMLJA NAJŽEŠĆIM POTRESOM SVOJIM POTRESE

I KADA ZEMLJA IZBACI TERETE SVOJE,

I ČOVJEK UZVIKNE: “ŠTA JOJ JE?!” –

TOGA DANA ĆE ONA VIJESTI SVOJE KAZIVATI

JER ĆE JOJ GOSPODAR TVOJ NAREDITI.

TOG DANA ĆE SE LJUDI ODVOJENO POJAVITI DA IM SE POKAŽU DJELA NJIHOVA;

ONAJ KO BUDE URADIO KOLIKO TRUN DOBRA – VIDJEĆE GA,

A ONAJ KO BUDE URADIO KOLIKO TRUN ZLA – VIDJEĆE GA.

 

Sura El-Bejjine

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

Lem jekunillezīne keferū min ehli-l-kitābi ve-l-mušrikīne munfekkīne hattā te’tijehumu-l-bejjineh.

Resūlun minellāhi jetlū suhufen mutahhereh.

Fīhā kutubun kajjimeh.

Ve mā teferreka-l-lezīne ūtu-l-kitābe illā min ba‘di mā džāethumu-l-bejjineh.

Ve mā umirū illā li ja‘budullāhe muhlissīne lehu-d-dīne hunefāe ve jūkīmu-s-salāte ve ju’tu-z-zekāte ve zālike dīnu-l-kajjimeh.

Inne-l-lezīne keferū min ehli-l-kitābi ve-l-mušrikīne fī nāri džehenneme hālidīne fīhā, ulāike hum šerru-l-berijjeh.

Inne-l-lezīne āmenū ve ‘amilu-s-sālihāti ulāike hum hajru-l-berijjeh.

Džezāuhum ‘inde rabbihim džennātu ‘adnin tedžrī min tahtihe-l-enhāru hālidīne fîhā ebedā. Radijellahu ‘anhum ve redū ‘anhu, Zālike limen hašije rabbeh.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,

u kojima su propisi ispravni.

A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni,

a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.

Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.

A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

 

Sura El-Kadr

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

INNA ENZELNAHU FI LEJLETI-L-KADR.

VE MA EDRAKE MA LEJLETU-L-KADR.

LEJLETU-L-KADRI HAJRUN MIN ELFI ŠEHR.

TENEZZELU-L-MELAIKETU VE-R-RUHU FIHA.

BI IZNI RABBIHIM MIN KULLI EMR.

SELAMUN HIJE HATTA MATLE’IL FEDŽR.

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

OBJAVILI SMO GA U NOĆI KADR.

KO ĆE TI OBJASNITI ŠTA JE NOĆ KADR?!

NOĆ KADR JE BOLJA OD HILJADU MJESECI.

U NJOJ SE SPUŠTAJU MELEKI I DŽIBRIL.

SA DOZVOLOM GOSPODARA RADI SVIH NAREDBI.

ONA JE SPAS DO ROĐENJA ZORE.

 

Sura El-‘Alek

 

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

IKRE’ BISMI RABBIKE-L-LEZI HALEK

HALEKA-L-INSANE MIN ‘ALEK

IKRE’ VE RABBUKE-L-EKREM

ELLEZI ‘ALLEME BI-L-KALEM

ALLEME-L-INSANE MA LEM J‘ALEM

KELLA INNE-L- INSANE LEJATGA

EN REĀHU STAGNA

INNE ILA RABBIKE-R-RUDŽ‘A

EREEJTE-L-LEZI JENHA

ABDEN IZA SALLA

EREEJTE IN KANE ‘ALE-L-HUDA

EV EMERE BI-T-TAKVA

EREEJTE IN KEZZEBE VE TEVELLA

ELEM JA‘LEM BI ENNELLAHE JERA

KELLA LE IN LEM JENTEHI LENESFE‘AN BI-N-NASIJEH

NASIJETIN KAZIBETIN HATIEH

FEL JED‘U NADIJEH

SENED‘U-Z-ZEBANIJEH

KELLA LA TUTI‘HU VESDŽUD VAKTERIB

 

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

UČI U IME TVOG GOSPODARA, KOJI JE SVE STVORIO

STVORIO JE ČOVJEKA OD ZAKVAČKA

UČI, A TVOJ GOSPODAR JE NAJPLEMENITIJI

KOJI JE NAUČIO ČOVJEKA PERU

I ONOME ŠTO NIJE ZNAO

NE, NE, ZAISTA ČOVJEK PREKORAČUJE GRANICU

ČIM SE SMATRA NEOVISNIM

ZAISTA SE VRAĆA SVOM GOSPODARU

JESI LI VIDIO ONOGA KOJI SPREČAVA

ROBA KADA OBAVLJA NAMAZ

ŠTA MISLIŠ, JE LI ON NA PRAVOM PUTU

I NAREĐUJE LI BOGOBOJAZNOST

ILI SVE TO SMATRA LAŽNIM I OKREĆE LEĐA

ZAR ON NE ZNA DA ALLAH VIDI

NO, AKO NE ODUSTANE ZGRABIĆEMO GA ZA KOSU

LAŽLJIVU I GRJEŠNU KOSU

PA NEKA POZIVA SVOJE DRUŠTVO

MI ĆEMO POZVATI ZEBANIJE

NE, NIPOŠTO MU SE NE POKORAVAJ, NEGO OBAVLJAJ SEDŽDU I PRIBLIŽUJ SE!

Datum posljednje izmjene četvrtak, 13 Decembar 2012 20:05

Klikova: 25349

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH