Mekteb

Test iz psihologije i didaktike

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI

VJERSKOPROSVJETNA SLUŽBA

SARAJEVO

 

 

 

SPECIJALISTIČKA EDUKACIJA MUALLIMA

 

TEST IZ PSIHOLOGIJE I DIDAKTIKE

 

PODACI O MUALLIMU

Prezime i ime muallima

Stručna sprema

E-mail

Džemat i Medžlis

Muftijstvo

Datum

 

1.Objasnite ciljnu usmjerenost nastave!

ODGOVOR:


2. Objasnite na primjeru osnovne karakteristike pažnje kod učenika, polaznika mekteba!

ODGOVOR:


3. Objasnite odnos između obrazovnog sadržaja i „obrazovnog dobra“!

ODGOVOR:


4. Kroz primjere objasnite vrste pamćenja!

ODGOVOR:


5. Glavne karakteristike nastavnog programa kao didaktičkog pojma su:

ODGOVOR:


6. Šta su to mnemotehnike?

ODGOVOR:


7. Navedite nastavne sisteme koje poznajete. Navedite koji od tih sistema ste najbolje shvatili i spremili a koji ste najmanje shvatili i pripremili. Također, jedan od tih sistema prikažite kroz kraće teze:

ODGOVOR:


8. Koji su to stepeni naučenosti nekog gradiva, objasnite kroz primjere u znanju mektebskog sadržaja!

ODGOVOR:


9. Navedi glavne karakteristike grupnog oblika rada u mektebskoj nastavi

ODGOVOR:


10. Objasnite četiri osnovne vrste sposobnosti, s tim da navedete konkretne primjere razvijenosti svake od sposobnosti, kao i nerazvijenosti, opišite!

ODGOVOR:


11. Objasnite sljedeće nastavne metode:

- Metoda razgovora

- Metoda demonstracije i ilustracije

12. Da li ste se ikada našli u situaciji konflikta sa samim sobom? Da li ste tada bili frustrirani? Navedite primjere konfliktih situaicija i imenujte ih! Objasnite svoja osjećanja u tim situacijama!

ODGOVOR:

13.
Objasnite instrumentalno učenje!

14. Navedite elemente koje sadrži pismena priprema za nastavni sat (čas). Pokušajte to objasniti tako što ćete uraditi „zaglavlje“ pismene pripreme za jedan nastavni sat (nastavnu jedinicu odredite iz sadržaja mektebske nastave)

ODGOVOR:

15.Objasnite učenje putem imitacije!

ODGOVOR:

16. Navedite različite vidove individualizacije. Objasnite na koji način ovi vidovi koje ste naveli mogu biti zastupljeni u mektebskoj nastavi.

ODGOVOR:

17.Objasnite tri osnovna tipa krivulje učenja!

ODGOVOR:

18. Objasnite princip očiglednosti (zornosti) u mektebskoj nastavi!

ODGOVOR:

19.
Ukratko objasnite pojam individualizrane nastave i kome je ona potrebna? Šta ona znači za mekteb, da li je imate priliku koristiti i kad?

ODGOVOR:

20. Koje sve funkcije ima vrednovanje i ocjenjivanje učenikovih postignuća?

ODGOVOR:

21. Jeste li u svojoj praksi imali nadareno dijete? Objasnite dva pristupa u edukaciji nadarenih i objasnite na primjeru kako to izgleda!

ODGOVOR:

22.
Objasnite tri tipa nastavnika, obrazložite koji i zašto je dobar tip nastavnika za mektebsku nastavu!

ODGOVOR:

23. Na skali od 1 do 5 vrednujte svoj rad na sadržajima iz psihologije i didaktike koje smo do sada obradili!

1

2

3

4

5

24. Iznesite i vlastito promišljanje o ovim sadržajima kao i o svom vlastitom radu na njima!

ODGOVOR:

Datum posljednje izmjene četvrtak, 27 Decembar 2012 10:54

Klikova: 1563

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH