Mekteb

Primjena multimedijalnih sredstava u nastavi islamske vjeronauke

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA                                  Pripremio:Baturic Izudin

 

 

•1.1.1.      Teorijski značaj istraživanja

 

Multimedijalna nastavna sredstva imaju veliki značaj u procesu odgoja i obrazovanja učenika.Slike koje prezentiraju multimedijalna sredstva bogate su  po svom simboličkom značenju odnosno konotativnoj vrijednosti. Teorijski značaj istraživanja se  ogleda u tome što proučavanja primjene multimedijalnih sredstava u nastavi islamske vjeronauke može da doprinese boljem razumijevanju nužnosti primjene ovih sredstava u nastavi vjeronauke te njihovig uticaja na kvalitet procesa nastave te kvalitet ishoda  učenja kod učenika.

 

•1.1.2.      Praktični značaj problema

 

Praktični značaj problema sastoji se u tome ,što je ovo istraživanje od nesposredne važnosti za nastavnike.Rezultati ovog istraživanja će usmjeriti nastavnike da više pažnje posvete pripremanju nastave , te da je osavremene primjenjujući multimedijalna nastavna sredstva.

 

•1.1.3.      Društveni značaj

 

Društveni značaj ovog istrašivanja ogleda se u činjenici da je realno stanje u društvu sve ekstremnije i dublje okrenuto medijskom uticaju svijesti , te značajno je da se otkrije učinak primjene multimedijalnih sadržaja u nastavi vjeronauke sa stanovišta  kvaliteta nastave i ishoda učenja kod učenika.

 

•1.2.Cilj istraživanja 

 

Polazeći od naznačene teme . cilj ovog rada je  istražiti , kritički , analizirati,utvrditi,  i interpretirati učinak primjene multimedijalnih sredstava u nastavi  islamske vjeronauke.

 

•1.3.Zadaci istraživanja

 

U odnosu na temu i postavljeni cilj pred ovo istraživanje postavlja se više zadataka, kako bi se utvrdio učinak   multimedijalnih sadržaja u nastavi islamske vjeronauke.:

Utvrđeni cilj konkretizovao bi se kroz sljedeće zadatke:

•1.      Otkriti koju ulogu su imala nastavna sredstva u prelasku sa tradicionalnih na savremene nastavne metode i oblike rada.

•2.      Utvrditi da li primjena multimedijalnih sadržaja kroz multimedijalna sredstva utiče na stepen zapamćenih činjenica koje su zorno prikazane.

•3.      Utvrditi da li su učenici primijetili razliku u kvalitetu stečenog znanja primejnom multimedijalnih sadržaja.

•4.      Utvrditi da li su učenici zainteresovani za primjenu multimedijalnih sredstava u nastavi islamske vjeronauke.

 

•1.4.Istraživačke hipoteze

 

•1.4.1.      Glavna hipoteza

 

S obzirom na zadaci cilj ovog rada, na teorijska saznanja i rezultate istraživanja, kao i naša dosadašnja iskustva, pretpostavlja se da primjena multimedijalnih sredstava u nastavi daje pozitivne efekte sa aspekta kvalitete nastave i ishoda učenja kod učenika.

 

•1.4.2.      Podhipoteze

 

Polazeći od glavne hipoteze pred ovo istraživanje postavlja se nekoliko podhipoteza:

 1. Pretpostavlja se da su nastavna sredstva kao dio didaktičkog trougla odigrala važnu ulogu u prelasku sa tradicionalne na savremenu nastavu.
 2. Pretpostavlja se da primjena multimedijalnih sredstava u nastavi razvija sposobnost pamćenja pojedinih činjenica koje su zorno prikazane.
 3. Pretpostavlja se da će se učenici pozitivno izjasniti kada je primjena multimedijalnih sredstava na času vjeronauke u pitanju.
 4. Pretpostavka je da je većina učenika izuzetno zainteresirana za nastavu islamske vjeronauke koja bi se odvijala pomoću multimedijalnih sredstava.

 •1.5.Uzorak istraživanja

 

Hipoteze su provjerene na uzorku učenika dva odjeljenja VI  razreda osnovne škole (VI razred) zbog nastavne jedinice „Hadž" koja je po planu i programu za ova odjeljenja. Kod jednog odjeljenja (eksperimentalna grupa-25 učenika) nastavna jedinica Hadž je obrađena primjenom multimedijalnog sredstva video klipa na cd- u na projektoru , dok se kod drugog odjeljenja (kontrolna grupa 25-učenika) ista nastavna jednica obrađuje pomoću standardnih nastavnih sredstava ( živa riječ nastavnika i tekst iz udžbenika). Uzorak u ovom istraživanju čine učenici VI razreda osnovne škole" Musa Ćazim Ćatić „ Zelinja Donja kod Gradačca . Dva odjeljenja šestih razreda imaju ukupno 50 učenika. U odjeljenju šestog razreda eksperimentalne grupe 12 je učenika a 13 djevojčica.  Ovo odjeljenje ima prosjek ocjena 3,9 na kraju prvog polugodišta 2008/9 šloske godine. U odjeljenju kontrolne grupe 15 je djevojčica a 10 dječaka.

Istraživanje je provedeno na uzorku od   svih 50 učenika koji su prisustvovali nastavi.

Odabranim uzorkom možemo u potpunosti , na osnovu dobivenih rezultata istrazivanja  ,vršiti zaključivanje na nivou uzorka , a iste rezultate zaključivanja možemo primijeniti  i na nivo ostale populacije, odnosno na nivou osnovnog skupa.

 

•1.6.Metode istraživanja

 

S obzirom na temu i vrstu istraživanja smatram da je najefikasnije i najekonomičnije da koristim sljedeće metode:

•1.      Metoda teorijske  analize ,

•2.      Eksperimentalni deskript  servey-metoda,

Metoda teorijske analize podrazumijeva korištenje pedogoško-didaktičke literature ,priručnika, udžbenika, stručnih radova ,naučnih radova i dr. Ova metoda će se obraditi u teorijskom okviru istraživanja kroz istraživanje tematike o multimedijalnim sredstvima u nastavi. Metoda  eksperimenta će se koristiti kod jedne grupe učenikaVI razreda kod kojih će se nastavna jedinica Hadž obraditi primjenom multimedijalnih nastavnih sredstava.Kontrolna grupa učenika će istu jedinicu usvajati primjenom standardnih nastavnih pomagala.

 

 

•1.7.Istraživačke tehnike

 

Da bi se došlo do konkretnih podataka koji su relevantni za ovaj   rad koristile   su se sljedeće tehnike istraživanja.

-Testiranje

-Sređivanje i statistička obrada dobijenih podataka

Tehnika testiranja je primijenjena u prikupljanju podataka od ispitanika pismenim putem.Ova tehnika je važna jer se njome dolazi do traženih i značajnih podataka vezanih za stepen usvojenosti gradiva nastavne jedinice Hadž primjenom multimedijalnih nastavnih sredstava.Primjenom ove tehnike sa unaprijed pripremljenim pitanjima dobiveni su odgovori koji nam pokazuju stepen usvojenosti gradiva kod učenika.Obrada podataka je izvršena analizom frekfencija i postotaka te računanjem.

 

•1.8.Instrumenti  istraživanja

 

Problem  primjene multimedijalnih  nastavnih sadržaja i sredstava u nastavi islamske  vjeronauke je vrlo složen. Nastojala se osigurati spremnost ispitanika da sudjeluju u ovom istraživanju tako što im se  usmeno objasnila važnost samog istraživanja.

•-       Testovi znanja (Zadaci objektivnog tipa-ispitivanje stepena usvojenosti znanja o nastavnoj jedinici" Hadž". 

 

•2.      ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA

 

Da bi smo dobili odgovore na najvažnija pitanja koja se tiču efekta primjene multimedijalnih nastavnih sredstava u nastavi islamske vjeronauke utvrđivanja odnosa  opredijelio  sam se za korištenje ciljanog uzorka koji je obuhvatao 50 učenika  VI razreda OŠ»Musa Ćazim Ćatić» Zelinja Donja. U ovom dijelu analizirani su rezultati testa znanja kojim se ispitao stepen usvojenosti znanja o nastavnoj jedinici « Hadž» . Test su radile i jedna i druga grupa učenika VI razreda. Kod prve grupe učenika nastavna jedinica Hadždž je obrađena primjenom multimedijalnih nastavnih sredstava, dok je kod druge grupe nastavna jedinica Hadždž obrađena primjenom standardnih nastavnih sredstava i pomagala.  Test je namjenski konstruisan za ovo istraživanje i sadrži 7 pitanja.

Dobiveni rezultati služili su nam kao temelj za traženje odgovora na postavljeni cilj i podatke ovog istraživanja. Rezultati su prikazani tabelarno za sva pitanja iz Testa znanja za učenike, kako kod eksperimentalne grupe tako i kod kontrolne grupe.

 

Tabela 1: Rezultati odgovora na pitanje ko je dužan obaviti hadž ?

Napiši ko je

Dužan obaviti

Hadž?

Eksperimentalna           grupa

   Kontrolna

     grupa

   F

     %

   F

    %

Tačni odgovori

  18

   72

   9

   36

Netačni odgovori

  7

   28

 16

   64

Ukupno

  25

   100

 25

   100

               

 

•-       Tačan ogovor na prvo pitanje  glasi: Hadž  je dužan obaviti svaki punoljetan, umno zdrav i imućan musliman.

Dobiveni  rezultati pokazuju da su djeca iz eksperimentalne grupe u većem postotku dala tačan ogovor na prvo pitanje iz Testa znanja. Rezultati takođe pokazuju i manji postotak netačnog odgovora kod eksperimentalne grupe na prvo postavljeno pitanje.

  

Tabela 2: Rezultati odgovora na pitanje šta je to Hadž?

 

Napiši šta je to

Hadž

    Eksperimentalna

          grupa

          Kontrolna

              grupa

  F

  %

  F

   %

Tačni ogovori

17

66%

6

24%

Netačni odgovori

8

32%

19

76%

Ukupno

25

100%

25

100%

 

 

•-          Tačan odgovor na drugo pitanje glasi: Hadž je posjeta Kabi i Meki  u danima Hadža.

Dobiveni rezultati na drugo pitanje pokazuju da su djeca iz eksperimentalne grupe u većem broju dala tačan odgovor iz testa znanja kao i manji postotak netačnih odgovora učenika eksperimentalne grupe na drugo pitanje.

 

Tabela 3: Rezultati odgovora na pitanje Hadž se obavlja  u danima Hadža a to su koji dani i kojeg mjeseca?

 

Kad se obavlja hadž i koji su dani

Hadža?

Eksprimentalna

       grupa

       Kontrolna

        grupa

   F

   %

     F

     %

Tačni odgovori

21

84%

9

36%

Netačni odgovori

4

16%

16

64%

Ukupno

25

100

25

100

 

                                                                                                                                      

 

•-          Tačan odgovor  na treće pitanje glasilo je: Dani kada se obavljaju hadžski obredi su 9,10,11,12 i 13 dani mjeseca zul-hidžeta.

Dobiveni rezultati  pokazuju da su djeca iz eksperimentalne grupe u većem postotku dala tačan odgovor na treće pitanje iz Testa znanja. Rezultati takođe pokazuju i manji postotak netačnih odgovora kod ekspeimentalne grupe na ovo pitanje.

 

Tabela  4: Rezultati odgovora  na pitanje koja mjesta Hadžije posjete prilikom obavljanja Hadža.

 

Koja mjesta  hadžije

Posjete prlikom obavljanja

 Hadža?

Eksperimentalna

      grupa

    Kontrolna

       grupa

F

%

F

%

Tačni odgovori

18

72%

10

40%

Netačni odgovori

7

28%

15

60%

Ukupno

25

100

100

100

 

 

-Tačan odgovor  na pitanje broj 4 glasilo je: Hadžije prilikom obavljanja Hadža posjete Medinu, mezar Muhameda a.s., brdo Uhud,  i Meku.

 

Dobiveni rezultati na četvrto pitanje pokazuju da su djeca iz eksperimentalne grupe u većem procentu dala tačan odgovor.Takođe rezultati pokazuju da su djeca u eksperimentalnoj gupi imala manji broj netačnih odgovora na ovo pitanje.

 

Tabela 5: Rezltati odgovora  iz testa znanja na pitanje koliko Hadž ima farzova i koji su?

 

Koliko Hadž ima farzova

i  koji su?

Eksperimentalna

     grupa

   Kontrolna

      grupa

F

%

F

%

Tačni odgovori

20

80%

13

52%

Netačni odgovori

5

20%

12

48%

Ukupno

25

100

25

100

 

 

Tačan odgovor na peto pitanje iz testa znanja glasilo je: Hadž ima tri farza i to obući Ihrame,tavaf oko kjabe  i stajanje na arefatu.

Dobiveni rezultati pokazuju da su djeca  iz eksperimentalne grupe dala u većem postotku tačan odgovor i da su djeca iz eksperimentalne grupe imala manji broj netačnih odgovora na  ovo pitanje .

     

Tabela 6 : Rezultati odgovora na pitanje koji su vadžibi ili obavezne radnje na Hadžu?

 

Navedi  vadžibe Hadža?

Eksperimrntalna

       grupa

    Kontrolna

        grupa

F

%

F

%

Tačni odgovori

16

64%

11

44%

Netačni odgovori

9

36%

14

56%

Ukupno

25

100

25

100

 

        

Tačan odgovor na pitanje broj 6 u testu glasilo je: Vazibi Hadža su:

1.Oprosni Tavaf( Tavafi-veda).

2. Brzo hodanje (s'aj ) izneđu safe i merve,          

3.Stajanje na muzdelifi,

4.Bacanje kamenčića na Mini.     

5.Brijanje ili šišanje nakon obavljenih obreda.

 

Analizom dobivenih rezultata na testu znanja na 6 postavljeno pitanje  može se zaključiti da su djeca  iz eksperimentalne grupe u većem postotku dala tačan odgovor na postavljeno pitanje. Takođe može se zaključiti da su djeca iz eksperimentalne grupe imala manji broj netačnih odgovora na  testu  u  ovom pitanju.   

 

Tabela 7: Rezltati odgovora na pitanje koje  su sunet ili preporučene radnje Hadža?

 

Napiši koje su radnje sunet

na  Hadžu?

Eksperimentalna

        grupa

     Kontrolna

         grupa

F

%

F

%

Tačni odgovori          

19

76%

11

44%

Netačni odgovori

6

24%

14

56%

Ukupno

25

100

25

100

 

 

Tačan odgovor na poslednje pitanje na testu znanja glasilo je:Suneti ili preporučene radnje prilikom obavljanja Hadža su:

1. Stalno izgovaranje  telbije,

2. Učenje dova,

     3. Klanjati dva rekata nakon tavafa,          

4.Tavaf prilikom dolaska u Mekku,

5. Izvršvanje sa'ja nakon tavafa,

6. Spajanje akšam i jacije u jacijskom vremenu,

7.Spavanje  na mini  u danima Hadža,

8. Bacanje kamenčića nakon ikindije na džemretima.

 

 

•2.1.Interpretacija rezultata

 

Analizom odgovora i interpretacijom rezultata testa u kome su u većem postotku djeca eksperimentalane grupe dala tačne odgovore, može se  ustvrditi da su multimedijalni sadržaji dali pozitivne efekte s apekta kvelitete nastave  i ishoda učenje kod učenika.

Usporedbom i analizom testa znanja  da se  zaključiti da su djeca kod eksperimetalne grupe bolje razumjela i sa više pažnje pratila nastavnu jednicu Hadž preko multimedijalnih sredstava (video filmom o Hadžu).

Analizom postotka malog broja netačnih odgovora kod eksperimetalne grupe donosi nam saznanje da su djeca zapamtila više detalja i činjenica o nastavnoj jedinici „Hadž" od djece koja su imala standardna nastavna pomagala.

 

 

•3.      ZAKLJUČAK

 

Didaktika školske vjeronauke je praktično-teološka disciplina koja u sebi ujedinjuje školsko-pedagoške i teološke aspekte, a upućena je na pitanja koja se postavljaju u kontekstu školskog odgoja i obrazovanja u vjeri.

U središtu njezina zanimanja nalazi se učenje/poučavanje vjere u kontekstu  škole. Svoj smisao ona pronalazi u unapređenju prakse školske vjeronauke u interakciji s teološkim, pedagoškim i školsko-institucionalnim čimbenicima.

U našem kontekstu didaktičko-metodičkog promišljanja potrebno je staviti naglasak na transparentno utemeljenje vjeronauke kao školskog predmeta, konfesionalnu povezanost i dijalošku otvorenost vjeronauka, na personalne i institucionalne uvjetovanosti vjeronauka te komunikativnu i svjedocku artikulaciju vjeronaučnog sadržaja.         

U ovom radu, na primjeru nastavnog sata o Hadžu vidjeli smo učinak primjene multimedijalnih pomagala u nastavi ,učenici koji su imali čas sa multimedijalnim pomagalom u ovom slučaju cd-film o obredima Hadža su nedvosmisleno bolje prihvatili i zornije pratili nastavnu jedinicu a što je i u testu kao provjeru usvojenog znanja prikazano, prikazali smo tabelu koja potvrduje tezu  da je većina učenika usvojila više znanja o datoj nastavnoj jedinici. Kao što je već istaknuto, multimedijalna nastavna sredstva imaju veliki značaj u procesu odgoja i obrazovanja učenika . Slike koje prezentuju multimedijalna nastavna sredstva bogate su po svom simboličkom značenju odnosno konotativnoj vrijednosti.

U ovom istraživanju, primjene multimedijalnih nastavnih sredstava u nastavi islamske vjeronauke, pošlo se od pretpostavke da primjena multimedijalnih nastavnih sredstava u nastavi islamske vjeronauke ima pozitivne efekte sa aspekta kvaliteta nastave i ishoda učenja kod učenika.Na osnovu teorijskih razmatranja, primjene metodologije te analize i interpretacije rezultata dobivenih na Testu znanja i kod eksperimentalne grupe i kod kontrolne grupe, u ovom istraživanju došlo se do sljedećih rezultata:

 1. Teorijskom analizom  problema može se ustvrditi  da su multimedijalna nastavna sredstva odigrala značajnu ulogu u prelasku sa tradicionalne na savremenu nastavu.
 2. Analiza odgovora učenika na testu znanja potvrdila su da  primjenom multimedijalnih nastavnih sredstava u nastavi islamske vjeronauke razvijamo sposobnost pamćenja pojedinih činjenica.
 3. U  razgovoru sa učenicima nakon obrađene nastavne jedinice primjenom multimedijalnih nastavnih sredstava potvrđena je podhipoteza  da se učenici pozitivno izjašnjavaju kada je primjena ovih sredstava na času vjeronauke u pitanju.
 4. Razgovorom je također potvrđeno da je  većina učenika izuzetno zainteresovana za nastavu islamske vjeronauke koja bi se odvijala pomoću multimedijalnih nastavnih sredstava.

 

6. LITERATURA:

 

 1. Brazda,M.(1997).Metode rada sa audio-vizuelnim sredstvima u nastavi zemljopisa,Zagreb,Školska knjiga.

 2. Ćatić R.- Pehlić I.(2004).Metodika nastave islamske vjeronauke,Islamska pedagoška akademija u Zenici.

 3. Ćatić R.(2000).Zornost u nastavi vjeronauke, Sarajevo,Časopis„Novi muallim",br.3

 4. Glušac D.(2002).Pedagoški aspekti implementacije multimedijalnih elemenata u Elektronskoj nastavi,Zrenjanin,Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin":

 1. Garmaz ,J(2001). Sadržajni aspekti didaktike školskog vjeronauka,Split, Izvorni znanstveni rad.

 1. Galešev ,V.(2003).Koncept multimedijskog udžbenika za samostalno učenje,Novi Sad,Sys print.

 2. Danon ,J,(1962).Audio-vizuelna sredstvai njihova upotreba,Beograd,Novinsko izdavačko peduzeće,"Tehnička knjiga".

 3. Mužić, V.(1986).Metodologija pedagoškog istraživanja, Sarajevo,"Svejtlost".

 4. Vujić, M. i Vujić,M.(2008).Upotreba multimedijlnih sredstava u nastavi,Čačak Stručni rad, Konferencija.

 1. Stevanović,V.(1998).Didaktika, Tuzla,Izdavačko trgovinsko preduzeće R&S
 2. Salkić,N.(2002 )Vjeronauka u praksi i traganje za najboljim metodama i   nastavi

 

 

 

7  .Prilozi

7.1. Test znanja

Pitanja  koja su bila na testu znanja za  obrađenu nastavnu jedinicu  Hadž su sledeća:

•1.      Ko je sve dužan obaviti Hadž?

•2.      Napiši  definiciju Hadža?

•3.      Napiši u kojem mjesecu i u kojim danima se obavlja Hadž?

•4.      Navedi koliko Hadž ima ruknova i koji su?

•5.      Koja mjesta posjete Hadžije prilikom obavljanja Hadža?

•6.      Vadžibi ili obavezne radnje Hadža su?

•7.      Nabroj sunete ili preporučene radnje prilikom obavljanja Hadža?

7.2. Ključ za test znanja je sledeći:

•1.      Hadž je dužan obaviti svaki punoljetan, umno zdrav i imućan musliman.

•2.      Hadž je posjeta Kabi I Mekki u danima Hadža.

•3.      Hadžski  obredi se obavljaju  9,10,11,12 i 13 dana mjeseca zul-hidžeta.

•4.      Hadž ima tri rukna ili farza a to su obući ihrame, tavaf oko Kabe i stajanje na arefatu.

•5.      Hadžije prilikom obavljanja Hadža posjete Medinu, mezar Muhammeda a.s., brdo Uhud i sveti grad Mekku.

•6.      Vadžibi Hadža su:

                          1.Oprosni Tavaf( Tavafi-veda),

                               2. Brzo hodanje (sa'j ) između safe i merve,     

                               3.Stajanje na muzdelifi,

                               4.Bacanje kamenčića na Mini,

                               5.Brijanje ili šišanje nakon obavljenih obreda.

                    7.  Suneti ili preporučene radnje prilikom obavljanja Hadža su:

                           1. Stalno izgovaranje  telbije,

                           2. Učenje dova,

                                3. Klanjati dva rekata nakon tavafa,     

                           4.Tavaf prilikom dolaska u Mekku,

                          5. Izvršvanje sa'ja nakon tavafa,

                          6. Bacanje kamenčića nakon ikindije na džemretima

 
 
 
 
 
 

 

Copyright © 2013 Rijaset Islamske Zajednice u BiH